Mecmûa-i Eş'âr

Burada Türk Edebiyatı'nın seçkin eserlerinden bir kısmını takdim ediyorum. Yeniliklerin çok yavaş gerçekleşiyor olmasından ye'se kapılıp takipten vaz geçmediğiniz takdirde, Türkiye Dışı Türk Edebiyatı'nın ve Klasik Türk Edebiyatı'nın başka örneklerini de görmeniz ihtimal dahilindedir.

Cumartesi, Mart 26, 2005

Ahmedî'nin Yoh Redifli Gazeli

Gazel

Gel gel ki senden ayru bu ayşun safâsı yoh
Hoş görelüm bu ömri ki dehrin vefâsı yoh

Bir dem bu ömr dadını zevk ile virelüm
Elden gelür iken ki cihânun bekâsı yoh

Yegrekdürür hezâr riyâ ehli sôfiden
Bir sâfi ışk eri kim işinde riyâsı yoh

Ol yâr vaslını kıluram dâyimâ heves
Dünyada gönlümün dahı ayruk hevâsı yoh

Sabr eyle ışk derdine çâre diler isen
K'ol derde çâre sabrdur ayruk devâsı yoh

Işkun yolında menzile nicesi iriser
Ol kim belâ vü mihnete sabr u rızâsı yoh

Her kim bu yolda varlığını terk eyleye
Bir ömr-i câvidan bula anın fenâsı yoh

Ma'şukaya vaslını dileyen cevre sabr ide
Dünyâda rahat ola mı k'anın anası yoh

Çok haste dil esîri var ol câzu gözlerin
İllâ ki Ahmedî bigi müptelâsı yoh

Ahmedî

0 Comments:

Yorum Gönder

<< Home